Møtereferat

ÅRSMØTE 20. februar 2016

Til stades: Olav Hovelsrud, Sveinung Olsnes, Ånund Vaa, Dina Tverås, Henning Reinsviki, Ånund Reinsviki,  Morten Elgåen, Knut Eknes, Signe Vinje, Åsmund Olsnes, Vetle Olsnes og Tor-Aage Dale.

Møteleiar: Olav Hovelsrud.
Skrivar: Tor-Aage Dale
2 til underteikning av protokoll: Henning Reinsviki og Sveinung Olsnes.


Sak 1:
Merknad til innkallinga. Ingen.

Sak 2: Årsmeldinga. Ingen merknad.

Sak 3: Reiknskapet. God og solid åkonomi. Ingen merknad.

Sak 4: Handlingsplanen for VHRKH blei lest opp:

«Vinje og Haukeli RKH skal foreta ein effektiv redningstjeneste både sommar og vinter. Og jobbe for auka kompetanse og rekrutering, av aktive medlemmar,  innan dette feltet»

 Ingen merknad.

Sak 5: Sveinung og Henning fek blomar for deira store innsats for korpset.

Sak 6: Val.

Desse var på valg i år: Administrativ leiar, operativ leiar, 1 styremedlem, 1 vara styremedlem, revisorar og valkommité (2 personar)

Valkomiteens forslag:

 • Admin leiar, Ånund Vaa. For 2 år.
 • Operativ leiar, Tor-Aage Dale. For 2 år.
 • Styremedlem, Knut Eknes. For 2 år.
 • Styremedlem, Torstein Hermansen. For 1 år. Går inn i staden av Ånund Vaa.
 • Vara styremedlem, Håvard Sveinson. For 2 år.
 • Revisorar, Knut Martin Edland og Roger Lie. For 1 år.

Valgkomiteens forslag blei einstemmig vedteke.

Årsmøtet foreslo attval på valgkomiteen for 1 år. Valgkomiteen som held fram er derfor Morten Elgåen og Aasmund Olsnes.

Styret blir slik:

Leiar: Olav Hovelsrud. På val i 2017.
Admin leiar: Ånund Vaa. På val i 2018
Opr.leiar: Tor-Aage Dale. På val i 2018.
Styremedlem: Knut Eknes. På val i 2017.
Styremedlem: Torstein Hermansen. På val i 2018.
Vara styre: Ånund Reinsviki. På val i 2017.
Vara styre: Håvard Sveinson. På val i 2018.

Revisor: Knut Martin Edland og Roger Lie.
Valnemnd: Aasmund Olsnes og Morten Elgåen.

Sak 7: Innkomne saker.

 • Det blir jobba med beredskapsavtale mellom VHRKH og Vinje Kommune. Årsmøtet støttar styret i dette.
 • Sosial tur/kjenntmannstur 16 og 17 april.
 • Fast skutertrening/gps-trening/øving i bruk av utstyr, 5-6 gonger i tidsrommet jan – mars kvart år. Leiar og opr.leiar ordnar/delegerar dette.
 • Dei som brukar utstyr under aksjon/øvelse MÅ syte for å rydde, pakke og etterfylle drivstoff, slik at utstyret står klart til bruk.
 • Informasjon til nye medlemmer. Dette er for dårleg. Styret tar sjølvkritikk på dette. Og jobbar for å betre dette.

Årsmøtet avslutta
Orginal protokoll underskrevet av Sveinung og Henning.

Årsmøte 22.02.2015

Årsmøte 22.02.2015 Vinje/Haukeli RKH Korpshuset kl: 19.00. Til stades: Sveinung, Roy, Lena, Oddbjørn, Ånund, Dina, Stian, Morten, Knut, Henning, Sigrid, Sverre  Jonny, Torstein, Tore og Tor‐Aage.

 
Møteledar: Sveinung. Skrivar: Tor‐Aage 2 til underteikning av protokoll: Roy og Henning.
 
Sak 1: Merknad til innkallinga. Ingen.
Sak 2: Årsmeldinga. Ingen merknad. 
Sak 3: Reiknskapet. Ingen merknad. Sak 4: Handlingsplanen for VHRKH blei lest opp. Ingen merknad. Sak 5: Valg. Merknad til valget. Sidan leiar var på valg i år, og operativ leiar ynskte avløysing så er det  valg på begge i år. Men for hhv 2 og 1 år. For å koma inn i turnus igjen. 
 
Desse er på valg i år: ‐ Leiar. ‐ Operativ leiar. ‐ 1 styresmedlem ‐ 1 vara styresmedlem ‐ 2 revisorar ‐ Valgkomiteen, 2 stk
 
Valkomiteens forslag: 
‐ Leiar, Olav Hovelsrud. For 2 år.
‐ Operativ leiar, Tor‐Aage Dale. For 1 år.
‐ Styremedlem, Ånund Vaa. For 2 år. ‐ Vara styresmedlem, Ånund Reinsviki. For 2 år. ‐ Revisorar, Knut Martin Edland og Roger Lie. For 1 år.
Valgkomiteens forslag blei einstemmig vedtatt. ‐
Årsmøtet foreslo gjennvalg på valgkomiteen for 1 år. Valgkomiteen består da av: Morten  Elgåen og Aasmund Olsnes.
 
Sak 6: Drone til sender mottaker og fotografering av f.eks skredområder. ‐ Roy tar saken. Innhentar opplysningar og prøvar å få til ein demo. Dette vil me tilby nye og  gamle medlemmar. Kan vera ein måte å få rekrutering på.
 
Sak 7: Rydding i garasje, og gjennomgang av utstyr. ‐ Me tar dette etter Helterennet. 
 
Sak 8: Facebook, nettside til rekrutering.  ‐ Roy, Sigrid og Dina får ansvar for å halde desse sidene oppdatera. Og ta seg av,  videreformidle/svara på henvendelsar. ‐ Dette er vårt vindu ut ad.
 
Sak 9: Me er innvitert ned til Bosnia i forbindelse med donasjonen på kr: 100 000.‐ ‐ Vist Olav, leiar, kan så reiser han. ‐ Vist ikkje han kan, så prøvar me å finne nokon andre.
 
Sak 10: Førstehjelpsprøva. Det er viktig at alle som er aktive på aksjonar og sanitetsvakter har denne  prøva. Og ID‐KORT   ‐ Lena og Morten finn ein dato, og arrangerar prøva. Sms blir sendt ut.
 
Sak 11: Medlemsmøte.  ‐ Me prøvar å få til eit møte i vinter. Gjerne i samanheng med drone‐oppvisning, og/eller  rydding i garasjen. 
 
Sak 12: Me bør ha eit fyrstehjelpskurs. ‐ Me tar eit til høsten. 
 
 
Sak 13: Referatet frå årsmøtet blei gjennomgått.
 
Orginal protokoll underskrevet av Roy og Henning

Årsmøte 2011

 

Årsmelding – 2010

 

Eit år er historie, og for Vinje og Haukeli Røde Kors Hjelpekorps sin del kan dette lettast summerast på fylgande måte:

·        Korpshytta fekk omfattande dugnadsarbeide i 2010, der ein finn bl.a.ny pipe, ovn, diverse grunnarbeide, etc. Det er berre smådetaljer som står att.

·        Det blei vedtatt salg av den eine korpsbilen opg investering i ein ny VW Transporter, 3 seter, med 4 hjulstrekk. 2011 modell.

·        Vinje og Haukeli Røde Kors Hjelpekorps har vore i samtale med Statens Vegvesen, om beredskap ved fastkjøyrd kolonne i uver. Ein reknar med å sluttføre desse samtaler i 2011.

·        Korpset beslutta å selge ein hengar og ein snoscooter.

·        Vinje og Haukeli Røde Kors Hjelpekorps fekk tildela kroner 228 000 av Sparebanken Sør, desse pengane var øyremerkte til investering i ny korpsbil

·        Me fekk 40 000 frå DNB Nor, øyremerkte til investering i ljosutstyr

·        Personell ifrå korpset deltok i ei filminnspeling som heiter ” AGE OF HEROES ”

·        Vinje og Haukeli Røde Kors var engasjera i Haukelirennet, Helteløpet, samvirkeøvelse, etc

·        Der er blitt danna ei skredgruppe innan hjelpekorpset

·        Utført dugnader på korpshus og bandvogner, ein del arbeid gjenstår

·        Det er laga planar for tilbygg på korpshuset, teikna av arkitekt Bjørn Hustveit. Ein veit enno ikkje kostnaden med eit slikt bygg

·        Den økonomiske ståa i korpset er god, men bør ikkje vere noko kvilepute

·        Medlemsmassen aukar. Men ein slit med skikkelig oversikt sjå RK-medlem

·        2010 var fylt med nokre redning/leiteaksjonar, hjelpekorpset var bl.a.i Fyresdal

·        Ein hadde ein vellukka tur med pensjonistane til Havradalen


                 Protokoll frå Årsmøtet Vinje og Haukeli Røde Kors
Dato 25.februar 2011 på korpshuset i Haukeli.
1. Opning av møtet ved Sveinung H. Olsnes. Det var ikkje merknadar til innkalling og saksliste.
2. Oppteljing av stemmeberettiga. Det møtte: 8
3. Val av møteleiar. Sveinung H. Olsnes vart valgt til møteleiar.
4. Val av skrivar. Sveinung H. Olsnes vart valgt til å skrive protokoll.
5. Val av to til å skrive under møteprotokollen saman med møteleiar.
    Til å skrive under protokollen vart vald: Trond Drange og Jan Halvor Romtveit.
6. Årsmeldinga vart opplest av Roy. Meldinga vart godkjent utan anmerkningar.
7. Rekneskapen for 2010 var gjennomgått og vedteken. Revisjonsrapporten har ikkje kome enda og godkjenninga føreset ingen marknadar i denne.
8. Handlingsprogram vart vedteke å forlenge tidligare program.
9. Val. Styre: Henning Reinsviki vart attvald som leiar for 2 år. Tor-Åge Dale og Ånund Reinsviki vart vald som styremedlemar for 2 år.
          Revisor: Knut Martin Edland og Roger W. Lie vart vald som revisorar.
          Valnemd: Aasmund H. Olsnes og Dina Tverrås vart attvalde.
10. Nye lovar vart vedtekne med ei endring § 18 om styresamansetning. Lovane fylgjer som vedlegg til protokollen.
Møtet slutt.
Trond Drange sign   Jan Halvor Romtveit  sign   Sveinung H. Olsnes  sign